Partnership

Partners

 • Microsoft

 • The University of Washington

Donators

 • Youxin Financial

 • Meituan-Dianping

 • Regentsoft

 • Tus-City Group

 • TusStar

 • Tus-Holdings

 • Donghu Digital Town

 • Hinacom

 • Hangzhou Minsheng Pharma.

 • Elco Industrial Automation

 • Zhejiang Zhongkun Fund

 • Taiyou Fund

 • Inno Angel Fund